ملی
هرمزگان - بندرلنگه - کیش
5 مهر 1403 لغایت 11 مهر 1403

اجرای برنامه های ویژه هفته گردشگری (به مناسبت روز و هفته گردشگری)

معرفی رویداد

معاونت گردشگری

تصاویر

معاونت گردشگری
معاونت گردشگری
معاونت گردشگری
معاونت گردشگری
استان/شهرستان/بخش: هرمزگان - بندرلنگه - کیش
نشانی دبیر خانه رویداد: معاونت گردشگری
تلفن دبیرخانه: معاونت گردشگری
فکس دبیرخانه: معاونت گردشگری
محل برگزاری رویداد: معاونت گردشگری
آدرس وب سایت: معاونت گردشگری