ملی
هرمزگان - بندرلنگه - کیش
28 آذر 1402 لغایت 1 دی 1402

نمایشگاه تخصصی پزشکی -بیمارستان سازی -دندانپزشکی -آزمایشگاهی

معرفی رویداد

برگزاری نمایشگاه تخصصی پزشکی -بیمارستان سازی -دندانپزشکی -آزمایشگاهی و... با حضور برندهای مطرح کشور به مدت چهارروز در محل نمایشگاههای بین المللی کیش گردهم می ایند

تصاویر

برگزاری نمایشگاه تخصصی پزشکی -بیمارستان سازی -دندانپزشکی -آزمایشگاهی و.......با حضور برندهای مطرح کشور به مدت چهارروز در محل نمایشگاههای بین المللی کیش گردهم می ایند
اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت صنعت -معدن و تجارت انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی -دندان پزشکی -آزمایشگاهی و دارویی -اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران-حامی تجهیزات پزشکی و دارویی مرات مرکز توسعه سلامت کیش-انجمن شرکتهای تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و فراورده های تشخیص طبیبرگزاری نمایشگاه تخصصی پزشکی -بیمارستان سازی -دندانپزشکی -آزمایشگاهی و.......با حضور برندهای مطرح کشور به مدت چهارروز در محل نمایشگاههای بین المللی کیش گردهم می ایند که اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت صن
استان/شهرستان/بخش: هرمزگان - بندرلنگه - کیش
نشانی دبیر خانه رویداد: کرمان -خیابان امام جمعه- امام جمعه 5پلاک 1/14
تلفن دبیرخانه: 32478474-32472991-034
فکس دبیرخانه: 32444382-034
محل برگزاری رویداد: نمایشگاه بین المللی کیش
آدرس وب سایت: www.haftvad.com